logo

Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Ιστοσελίδα») υπόκειται στους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, τους οποίους ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας και εφόσον δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό τους, οφείλει να μην προχωρήσει στην επίσκεψη ή χρήση. Άλλως, η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ή «Όροι»). Η εταιρεία μας με την επωνυμία «MUVUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») δύναται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν όπως ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται την αποδοχή των όποιων αλλαγών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, απεικονίσεων κλπ. (εφεξής το «Περιεχόμενο») αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, εξαιρουμένων των ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητώς η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή εν γένει επεξεργασία του Περιεχομένου, ολικά ή τμηματικά, χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση/άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του Περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή, για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την Εταιρεία. Οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρει τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή φορέων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των εν λόγω φορέων, οι οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@muvus.gr. Επίσης, σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαπιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο, παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία.

Περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η Εταιρεία μας μπορεί περιοδικά να τροποποιεί, να βελτιώνει ή να ενημερώνει τις πληροφορίες και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη προερχόμενη από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο μέρος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση των Περιεχομένων του Ιστότοπου, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, συναφή ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από την πρόσβασή σας στην ή τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Εάν χρησιμοποιείτε συνδέσμους στην Ιστοσελίδα προς ιστοσελίδες που δεν τηρούνται από την Εταιρεία μας, θα αποχωρήσετε από το cfmoto.net.gr. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας μας, και ως εκ τούτου η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Εταιρεία μας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους σε εσάς μόνο για τη διευκόλυνσή σας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται σύσταση, έγκριση ή έγκριση του σχετικού ιστότοπου από την Εταιρεία.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, του κοινοτικού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ή κριθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανίσχυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα ισχύει, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης. Για οποιεσδήποτε διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.,
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις σε ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας.

loading